Become an Instructor​

ມາເປັນສ່ວນໜື່ງກັບທີມງານພວກເຮົາ

ມາຮ່ວມເປັນອາຈານສອນຮ່ວມກັບທິມງານມີຢູ່ເດີພວກເຮົາມີນັກຮຽນຫຼາກຫຼາຍກຳລັງລໍຖ້າຮຽນນຳທ່ານຢູ່. ພວກເຮົາໃຫ້ສິດທິ ອຈ ສອນ ສູງເຖິງ 80% ສ່ວນ 20% ແມ່ນຫັກເຂົ້າບຳລຸງຮັກສາລະບົບ.

ສາມາດຫາເງິນໄດ້

ຮັບປະກັນວ່າເຈົ້າສາມາດຫາເງິນຜ່ານການສອນອອນລາຍ ເພື່ອເປັນອີກໜື່ງຊ່ອງທາງໃນການຫາເງິນໃນຍຸກນີ້ ໃນຮູບແບບໃໝ່ໄດ້ແທ້ແນ່ນອນ.

ແຮງບັນດານໃຈຈາກນັກຮຽນ

ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່, ກ້າວໜ້າໃນອາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກໂດຍການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານ.

ເຂົ້າຮ່ວມທີມງານພວກເຮົາ

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຜູ້ສອນເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຜ່ານຂັ້ນຕອນການສ້າງຫລັກສູດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໃຫ້ ອຈ 80% ໃນທຸກຂໍ້ມູນທີ່ມີການຊື້ຜ່ານເວບນີ້.

1
ນັກຮຽນ
1
ຫຼັກສູດ
1
ປະເທດ

ວິທີການສະໝັກ

ພວກເຮົາຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້

ທີມງານສະໜັບສະໜູນຜູ້ສອນຂອງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ສຳລັບທ່ານ 24/7 ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງຫຼັກສູດຂອງທ່ານ. ໃຊ້ສູນການສິດສອນຂອງພວກເຮົາ, ເປັນສູນກາງຊັບພະຍາກອນເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຜ່ານຂັ້ນຕອນ ແລະ ມີການໂຄສະນາເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຫຼາຍທາງ, ຫຼາຍຮູບແບບ