home

ສູນລວມຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້

  • ຂໍ້ມູນ E-Book, ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ
  • ອອກແບບ,ພັດທະນາເວບໄຊ້ ແລະ ສະໜອງເວບໄຊ້ສຳເລັດຮູບ
  • ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ໂປຣແກມ
  • ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນIT Support, ພັດທະນາເວບໄຊ້, ການຂຽນໂປຣແກຣມ ອອນລາຍ&ອ໋ອບລາຍ
  • ບໍລິການອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງອິນເຕິເນັດ
  • ຝຶກອົບຮົມການຜະລະລິດໂຣນຄິດ(Drone Kid)
  • ຮັບຝາກຂາຍຂໍ້ມູນດ້ານດິຈິຕອນ
  • ຈຳໜ່ວຍອຸປະກອນ CCTV ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພໃນອາຄານ
  • ອອກໃບຢັ້ງຢືນທຽບເທົ່າລະດັບການຝຶກອົບຮົມ

ການເຄື່ອນໄຫວ

ການບໍລິການທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ການບໍລິການຫຼັກຂອງພວກເຮົາ

ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານIT

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ອອກແບບ,ພັດທະນາລະບົບ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດDrone

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ໃຫ້ຄຳປຶກສາ,ສ້ອມແປງຄອມ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ຕິດຕັ້ງແລະຈຳໜ່າຍCCTV

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ເຈົ້າມີຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ ຢ່າປະໄວ້ໃຫ້ມັນໄຮ້ຄ່າຈົ່ງນຳມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ແລະທັງເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ອີກໜື່ງຊ່ອງທາງ. ທຸກໆຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ80%ທີ່ມີການຂາຍຜ່ານເວບນີ້. ມາເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງພວກເຮົາ ສະໝັກເລີຍມື້ນີ້ ສະໝັກເປັນອາຈານສອນ , ສະໝັກເປັນຜູ້ຮ່ວມສ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ພວງແກ້ວ

Admin